Skibsaffald

Kort affaldsordning

Alle skibe har pligt til at aflevere affald, når de anløber danske havne. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares om bord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn. Skibe, der skal aflevere affald, skal kontakte havnevagten senest 24 timer inden.

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til lovgivning om modtagerordning for affald fra skibe. Afleveringen skal aftales med Rømø Havn, senest 24 timer før ankomst. Olieaffaldet kan stilles i dunke på kajen – og disse afmærkes med skibsnavn. Skilte til afmærkning fås på havnekontoret. Olierne indsamles 2 x dagligt af havnens medarbejdere, og afhentes via vores samarbejdspartner Meldgård Miljø. Der kan afleveres 1 m3 uden beregning.

Ved større mængder er det muligt at bestille en mobil tankvogn/slamsuger til afhentning af olieaffald ved alle kajanlæg. Kontakt venligst havnevagten, hvis der er brug for dette.

Rømø Havn har etableret effektive ordninger for modtagelse af affald og medvirker dermed til, at der kan opnås en miljømæssigt forsvarlig håndtering af skibes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det så nemt som muligt for skibe, som anløber havnen, at aflevere deres affald, så det undgås, at affald udledes eller dumpes i havet.

Bortskaffelse af affald

Gæster og brugere af havnen er forpligtet til selv at bortskaffe deres affald på en forsvarlig måde. Havnen stiller i den forbindelse affaldscontainere til disposition.

Affaldscontainerne må kun anvendes til det affald, som produceres på havnen, og det de er skiltet til. Skibe er undtaget dog med det forbehold, at det affald, som de bringer til havnens affaldscontainere kun må stamme fra perioden efter de sidst var i havn.

Det er ikke tilladt at medbringe affald i form af storskrald eller andet med henblik på bortskaffelse. For den slags affald henvises til Tønder Forsyning:

Tønder Forsyning A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Tlf.: 88 43 75 00
Mail: mail@toender-forsyning.dk

Ved uheld skal Havnekontoret omgående kontaktes.

Kontor: 74 75 52 45
Vagt: 31 36 52 45
Alarm: 112
Politi: 114